LA JOIA DE VIURE LA NATURA

Des de l'any 2011 fins el 2015 trobareu escrit al peu de cada planta, el nom científic (gènere i espècie), el nom popular i la família a que pertany.

Desde el año 2011 hasta el 2015 encontraréis escrito al pié de cada planta, el nombre científico (género y especie), el nombre popular y la familia a que pertenecen.

dimarts, 5 de juny de 2012

Flora de la Vall de Ribes i... / Reflexió


nom científic: Silene vulgaris
família: Amarantàcies
català: Silene 
castellà: Colleja
nom científic: Verbascum nigrum
família: Escrofulariàcies
català: Escrofulària
castellà: Gordolobo negro Nom científic: Fragaria vesca
Família: Rosàcies
Català: Maduixera
Castellà: Fresa silvestrenom científic: Covolvulus arvensis
família: Convolvulàcies
català: Corretjola
castellà: Correhuelanom científic: Onobrychis viciaefolia
família: Papilionàcies
català: Onobriquis
castellà: Esparcetanom científic: Lonicera xilosteum
família: Caprifoliàcies
català: Lligabosc
castellà: Madreselvanom científic:Tragopogon porrifolius
família: Compostes
català: Barba de cabra
castellà: Salsifí*


Pensar per un mateix

Pensar per un mateix és la cosa més difícil que ens podem plantejar.
Anem a l'escola, ens instruïm en diferents matèries, i incorporem en el nostre cervell gran quantitat de coneixements   enregistrats en la memòria,  perquè  el dia de demà  "arribem a ser persones de profit"   poder  valdre'ns per nosaltres mateixos  i desenvolupar-nos en un món competitiu.
S'ensenya a viure en la superfície de les coses i l'autèntic sentit de la vida queda relegat i ignorat
Ens hem qüestionat alguna vegada  si tot allò que ens en inculcat o ensenyat que és la vida és el que necessitem per ser feliços ?
Ens hem donat compte que tot el que sabem, el que fem, el que pensem, ens ho en transmès altres ments  que en pensat abans que nosaltres?
 Venim al món condicionats per infinitat de generacions que ens en precedit;  del que hem heretat s'ha format la nostre consciència, i em aquesta consciència anem pel món. A part d'algunes poques persones  (especials)  que sempre hi ha hagut, ningú s'ha qüestionat  mai si hi podia haver altres maneres d'entendre la vida. 
Pensar per un mateix crea molta incomprensió i rebuig de la societat que segueix les normes que li en imposat sense donar-se compte que no és ella qui pensa sinó  que "és pensada".
Ens cal tenir les idees mol clares i conèixer mol bé la naturalesa humana. 
Per poder entendre la vida abans ens haurem de comprendre a nosaltres mateixos, i perquè això succeeixi  ens haurem d'endinsar en les causes que mouen l'evolució d'aquest planeta. 

 Sabrem pensar per nosaltres mateixos?